Noutati :

Consiliul de Administratie al societatii ALCOM S.A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (P)

8 aprilie, 2014 - 09:38 AM
Autor: Anonim      
Categorie: ECONOMIC
0

CONVOCATOR

             Consiliul de Administratie al societatii ALCOM S.A. cu sediul social in Mun.Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr. 7, jud.Timis, inregistrata la Registrul Comertului Timis sub nr. J35/56/1991, avand cod unic de inregistrare RO 1801848, capital social subscris si varsat 310.340 lei, cont RO 19WBAN2511000036505608 deschis la INTESA SANPAOLO BANK Timişoara

 Convoaca

Pentru data de 14.05.2014 ora 1000 Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor  ALCOM S.A. la sediul social al societatii din jud.Timis, Mun. Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara nr.7, pentru toti actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 02.05.2014, considerata ca data de referinta.

Mentionam ca doar persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul Adunarii Generale Ordinare.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii ALCOM S.A. va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare aferente anului 2013, pe baza raportului intocmit de auditorul financiar extern NEW-AUDIT SRL si a raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013

2.  Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2013

3. Stabilirea destinatiei sumei de 393.357 lei reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare (vanzare active) si a rezultatului financiar net in suma de 217.883 lei, aferente exercitiului financiar 2013

4. Fixarea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar 2014

6. Desemnarea auditorului financiar extern. Stabilirea duratei contractului. Stabilirea tarifului

7. Aprobarea datei de 03.06.2014 ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004

8. Împuternicirea Directorului General pentru efectuarea tuturor formalităţilor şi încheierea tuturor actelor juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor AGOA

Accesul acţionarilor îndreptăţiţi să participe, la data de referinţă, la adunarea generală a acţionarilor este permis prin simpla probă a identităţii acestora, făcută, în cazul acţionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice şi al acţionarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă, cu respectarea prevederilor legale aplicabile în materie.

In cazul actionarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original sau copie conforma cu originalul, emis cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii prezentului convocator.

Formularul de procura speciala, conform cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006, se poate obtine incepand cu data convocarii de la sediul societatii. Dupa completarea si semnarea procurii speciale de catre actionar, exemplarul original se va depune la sediul societatii cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, iar cel de-al treilea ramane la actionar.

Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice, in scris, pe adresa de  e-mail a societatii: [email protected]. Desemnarea unui reprezentant, notificarea desemnării către societatea comercială şi formularea instrucţiunilor de vot către reprezentant vor respecta conditiile prezentate mai sus, fiind transmise la societate cu minim 48 de ore inainte de data Adunarii Generale. In conditiile in care se utilizeaza mijloace electronice, procura speciala se va putea transmite prin semnatura electronica extinsa.

In vederea exercitarii votului prin corespondenta, buletinele de vot care poarta stampila societatii si pe care sunt redactate toate punctele inscrise pe ordinea de zi cu optiunile “pentru”, “impotriva” sau “abtinere” vor fi disponibile la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara Nr.7 de la data convocarii, actionarii avand obligatia de a transmite buletinul de vot completat, insotit de copie de pe actul de identitate, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara, Nr. 7 cu 48 de ore inainte de data Adunarii Generale.

Textul integral al documentelor, al proiectelor de hotarare precum si orice alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale sunt disponibile la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara Nr.7.

Conform Regulamentului CNVM nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale completat si modificat, unul sau mai multi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:

a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; şi

b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la alineatul precedent pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Acţionarii îşi pot exercita aceste drepturi în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

În cazurile în care exercitarea dreptului prevăzut mai sus la  lit. a) determină modificarea ordinii de zi a adunării generale comunicate deja acţionarilor, subscrisa va face disponibilă o ordine de zi revizuită, folosind aceeaşi procedură ca şi cea utilizată pentru prezentul convocator, înainte de data de referinţă şi cu respectarea termenului prevăzut de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să permită celorlalţi acţionari să desemneze un reprezentant sau, dacă este cazul, să voteze prin corespondenţă.

Daca nu sunt intrunite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru a doua oara, cu aceeasi ordine de zi, pentru data de 15.05.2014, ora 1000  la sediul societatii din Timisoara, Str. Proclamatia de la Timisoara Nr. 7.

Presedinte Consiliu de Administratie

Preunca Daniel GheorgheInformatiile publicate de opiniatimisoarei.ro pot fi preluate de alte publicatii online doar in limita a 500 de caractere si cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la aceasta regula constituie o incalcare a Legii 8/1996 privind drepturile de autor si va fi tratata ca atare.

Rating

  • 0comentarii

recomanda prietenilor

loading...